PPP for Gold Standard GNSS Receivers (POINTRIX)

  2018-06-01 - 2019-08-31


Project manager Financiers
  •   FFG - Österr. Forschungsförderungs- gesellschaft mbH