Development of a Multipurpose Cooperative GNSS-Server (MCG-Server)

  2014-04-01 - 2015-12-31


Project manager Financiers
  •   FFG - Österr. Forschungsförderungs- gesellschaft mbH